คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหร&#3 (Paperback)

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหร By ครองจ&#363 Cover Image
$47.99
Email or call for price

Description


หม้ออัดแรงดันเป็นหม้อ ที่ ปิดสนิทซึ่งผลิตไอน้ำร้อนเพื่อทำอำหำรอย่ำงรวดเร็ว หม้ออัดแรงดันปรำกฏตัวครั้งแรกในปี 1679 ในชื่อ ซึ่งตั้งชื่อตำมนักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ชำว ฝรั่งเศส หม้อหุงต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำร้อนมำก ซึ่งบังคับให้อุณหภูมิภำยในหม้อสูงถึง 266 F (130 C) ซึ่งสูงกว่ำควำมร้อนสูงสุดที่เป็นไปได้ในกระทะธรรมดำอย่ำงมำก อุณหภูมิที่สูงขึ้นของหม้ออัดแรงดันจะแทรกซึมเข้ำไปในอำหำรอย่ำงรวดเร็ว ลดเวลำในกำรปรุงอำหำรโดยไม่ทำให้ปริมำณวิตำมินและแร่ธำตุลดลง


หม้ออัดแรงดันมีประโยชน์อย่ำงยิ่งบนที่สูง ซึ่งช่วยบรรเทำปัญหำกำรเดือดที่อุณหภูมิต่ำซึ่งเกิดจำกควำมดันบรรยำกำศลดลงProduct Details
ISBN: 9781783571680
ISBN-10: 1783571683
Publisher: Not Avail
Publication Date: March 2nd, 2023
Pages: 314
Language: Thai